Materiaalit

Opinnäytetyöt

Maija Viitala:
Satakunnan Monikulttuuriyhdistys ry:n vaikutus maahanmuutajien kotoutumiseen – tarkastelussa suomen kielen taito ja sosiaaliset verkostot

”Tutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että Satakunnan Monikulttuuriyhdistys vaikuttaa suuresti maahanmuuttajien kotoutumiseen suomen kielen taitoa ja sosiaalisia suhteita tutkittaessa. Yhdistyksellä on paljon näitä kotoutumisen alueita tukevia palveluja ja haastatellut kokivat yhdistyksen itselleen merkittäväksi paikaksi. Tutkimuksen perusteella saatuja tietoja voidaan käyttää yhdistyksen toiminnan ja vapaaehtoistyön kehittämiseen.”

Lue opinnäytetyö

Teea Köykkäri:
Suunta Työelämään -hankkeen asiakkaiden kokemuksia sekä näkemyksiä maahanmuuttajien työllistymisestä Porin seudulla

”Opinnäytetyö osoitti, että Porin seudulla maahanmuuttajien työllistyminen on haastavaa, mutta mahdollista. Opinnäytetyössä esiin tulleet maahanmuuttajien kohtaamat työllistymisen ongelmat ja haasteet olivat samanlaisia haasteita, joita on tullut esiin myös muissa aikaisemmissa tutkimuksissa. Maahanmuuttajien kohtaamat työllistymisen haasteet liittyivät Porin seudulla kieleen, koulutukseen, työelämän- ja työkulttuurin eroihin sekä asenteisiin.”

Lue opinnäytetyö

Työllistyminen

Työelämän ABC maahanmuuttajille -oppaassa on tietoa työllistymisestä Porin seudulla. Oppaassa on yhdeksän eri osaa, jotka ovat: suomen kielen oppiminen, opiskelu, työhakemus, CV eli ansioluettelo, mistä voi hakea töitä, työhaastattelu, suomalainen työkulttuuri, työelämän lait ja sopimukset ja yrittäjyys.

Työlämän ABC-maahanmuuttajille – opas työllistymiseen Porin seudulla

Yhdenvertaisuuskasvatus

MoniSaTainen tulevaisuus -hankkeessa (2013 – 2015) suunniteltiin ja toteutettiin lapsille ja nuorille suunnattua yhdenvertaisuuskasvatusta porilaisissa peruskouluissa. Hankkeen tavoitteena oli ehkäistä rasismia, edistää lasten ja nuorten tasavertaista osallisuutta sekä antaa konkreettisia välineitä rasismiin puuttumiseksi.

Yhdenvertaisuuskasvatus suunniteltiin selvitystyön pohjalta. Selvitysaineistona käytettiin porilaisille 5–9.-luokkalaisille peruskoulujen oppilaille suunnattuja kyselyjä ja haastatteluja.

Yhdenvertaisuuskasvatuksen menetelmiä kokeiltiin lukuvuoden 2013–2014 aikana useassa porilaisessa koulussa. Työpajojen tavoitteena oli lisätä tietoa globaaleista ilmiöistä, kuten maahanmuutosta ja erilaisten kulttuurien kohtaamisista, auttaa tunnistamaan ennakkoluuloja ja syrjintää sekä ehkäistä rasismia.

Projektissa laadittiin opas rasismin ehkäisyyn koulussa. Opas on kaksiosainen: ensimmäinen osa toimii johdantona yhdenvertaisuuskysymysten käsittelyyn sekä esittelee lyhyesti selvityksestä saadut tulokset. Oppaan toisessa osassa esitellään erilaisia tehtäviä ja työkaluja rasismin ehkäisyyn. Opasta voi vapaasti käyttää oppilaitosten ja järjestöjen yhdenvertaisuuskasvatustyössä.

Yhdenvertaisuus-koulussa-1-teoria

Yhdenvertaisuus koulussa 2 tehtävät